قالب توسط پارسی گروپ به فارسی تهیه و ارائه شده است .